Lacturidae

 
Eustixis erythractis
http://linus.socs.uts.edu.au/~don/larvae/lact/erythr.html
Eustixis leucophthalma
http://www.ento.csiro.au/gallery/moths/Eustixisleucophthalma
Anticrates metreta
http://www.ento.csiro.au/gallery/moths/Anticratesmetreta

Eustixis sp.

Trychnomera anthemis
http://www1.ala.org.au/gallery2/main.php?g2_itemId=20005
Eustixis aglaodora
(male)http://www1.ala.org.au/gallery2/v/Lacturidae/Eustixisaglaodora/eustixis_aglaodora_02.jpg.html
Anticrates metreta
http://www.ento.csiro.au/gallery/moths/Anticratesmetreta
Eustixis sp. ANIC 5

http://www.boldsystems.org/views/taxbrowser.php?taxid=3366
Eustixis calliphylla
http://www1.ala.org.au/gallery2/v/Lacturidae/Eustixiscalliphylla/
Eustixis parallela
http://www.ento.csiro.au/gallery/moths/Eustixisparallela/eustixis_parallela_01
Eustixis sp. ANIC 4

http://www.boldsystems.org/views/taxbrowser.php?taxid=327447
Eustixis sp. ANIC 4

http://www.boldsystems.org/views/taxbrowser.php?taxid=327447

No subfamily

Eustixis sapotearum PS1
http://www.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=351711

Eustixis sp.

Anticrates paraxantha
(Id by EDE)
http://www.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=323951
Eustixis AH02Au
http://www.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=266774