www.leapfrogoz.com.au

Xyloryctidae

Subfamily

Xyloryctinae

Arignota stercorata


Brachybelistis pentachroa

(female)

(id. by EDE)


Catoryctis eugramma


Catoryctis subparallela


Cryptophasa argyrias


Cryptophasa byssinopis


Cryptophasa flavolineata


Cryptophasa irrorata PS1


Cryptophasa platypedimela


Cryptophasa porphyritis


Cryptophasa russata


Cryptophasa xylomima


Eschatura lemurias

(female)

Eschatura lemurias

(male)

Leistarcha scitissimella


Lichenaula onychodes


Philarista sp.1


Plectophila ANIC 15


Plectophila discalis


Telecrates basileia


Telecrates sp. ANIC3


Xylorycta austera


Xylorycta chrysomela


Xylorycta ophiogramma


Xylorycta sp.


Maroga sericodes

Xylorycta sp.ANIC75